Dr. Kainkaryam πŸ‘¨β€βš•οΈ is a designated US Civil Surgeon by USCIS (https://my.uscis.gov/findadoctor) and offers Immigration Physicals in our South Windsor and Rocky Hill locations.

Our immigration physicals are a two-part process, where the first part is to identify the various needs and complete the exam, and the second part is to follow-up on any tests/needs and complete the paperwork.

Typically, we can get you in to your immigration exams in 1-2 days, and the process start to finish is usually is completed in 1 week barring any abnormal lab tests.

Appointment Registration Steps

1. Gather all required documentation πŸ—‚and vaccines πŸ’‰.
2. Register for the option that you would like using the following links on the right. Here are your options:

Adult Immigration Exam: $225
β€’ 15 years old and above
β€’ Labs can be billed to insurance or use discounted prepaid cash-pay options noted below
β€’ Option to include required labs in package: tuberculosis blood tests, syphilis screen, and gonorrhea screen for additional $125
β€’ Option to include MMR lab test in package: $50
β€’ Option to include Varicella (chicken pox) lab test in package: $50
β€’ Vaccines billed to insurance or cash pay option

Child Immigration Exam: $200
β€’ Below 15 years old
β€’ Labs can be billed to insurance or use discounted prepaid cash-pay option noted below
β€’ Option to include tuberculosis blood screening test for additional $90
β€’ Vaccines through CT Vaccine Program (if eligible)

Payment is by credit card or bank account only through the links above during registration.3. Complete each online consent: (the same link will take you to all the consent forms – click on ANY to the right)4. Complete, print and bring the pre-filled I-693 form. We will periodically check to make sure it is the most up to date.
5. Book your appointment online or text/call us if you cannot find what suits your needs. PLEASE DO NOT BOOK ONLINE AT THIS TIME DUE TO COVID SCHEDULE CHANGES – PLEASE TEXT US WHEN DONE REGISTERING.
6. Read πŸ“° below on how to prepare for your visit. See you soon!

VisitsInstructions
First Visit

(1 hour)
Please bring the following:

Government-issued ID with picture (passport preferred)

Medical Records translated into English by certified translator. If you have had treatment for Tuberculosis or any other communicable disease, this information should be there.

Immunization/Vaccination Records translated into English by a certified translator

Mental Health Records translated into English by a certified translator

Interpreter – if you need interpreter services, you are required to bring a certified interpreter with you

I-693 Forms – DO NOT sign Section 2.

We will review your medical history, complete your exam, and order any necessary testing based on review of documents.

Second Visit

(20-30 minutes)
We will complete the paperwork and certify form I-693 and the intake form and provide the forms in a sealed envelope. DO NOT OPEN THE SEALED ENVELOPE – this must be turned in with your immigration application to the Department of Homeland Security. A copy of your I-693 report will be provided for you to keep after we have discussed the results. The exam is valid up to a year after the immigration exam date.

Please see below a table from the CDC about what vaccinations are required by age for immigration physicals, which will help you prepare the documents to gather.


Additional Blood Tests
If, based on review of your documents, you need additional bloodwork, and you have insurance, you have two options. You must choose which option you want prior to ordering the tests.
1. Use your insurance to cover the costs of the test (which you may not know until you receive the bill from the lab).
2. Our practice will cover the costs of the tests and you would pay us the fixed rates listed below.

Additional Blood Tests (if needed)Cost
MMR Immunity Titer – blood test$50
Hepatitis A Immunity Titer – blood test$25
Hepatitis B Immunity Titer – blood test$25
Varicella/Chicken Pox Immunity Titer – blood test$50

X-Rays
If you need an x-ray, you have two options. You must choose which option you want prior to ordering the tests.
1. Use your insurance to cover the costs of the test (which you may not know until you receive the bill) and go to an x-ray site of your choice.
2. Go to our imaging partner and pay them the cost listed below.

X-Ray (if needed)Cost
Chest X-Ray (to be done at our imaging partner)$45

Vaccinations/Immunizations
If, based on review of your documents, you need additional vaccinations, you may choose to get them at our practice (if we have it in stock at our costs below), or, if you are above the age of 18, you can get them at any Pharmacy, and the Pharmacy will bill you or your insurance. Since we do not accept or bill insurance, our prices are listed below. For children, some of the vaccines may be covered free through the Connecticut Vaccination Program depending on the age.

Vaccination/Immunization (if needed)Cost
Tdap VaccineAdults: $55
Children: Ask us
MMR Vaccine (each)Adults: $90
Hepatitis A Vaccine (each)Children: $75
Hepatitis B Vaccine (each)Adults: $66
Children: Ask us
Meningococcal Vaccine (Menactra)Adults: $130
Children: Ask us
Varicella Vaccine (Chickenpox)Adults: $155
Children: Ask us
Influenza VaccineAdults: $20
Children: Ask us

If you choose to obtain your Immigration Physical with us, and you opt to become a member of the Direct Primary Care practice, then your initial enrollment fee is waived and you may proceed directly into monthly membership for primary care… hope you will join us!